Handelsbetingelser

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER FOR IC-IMEX ApS
Nærværende salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse med mindre andet er særskilt anført i sælgers tilbud eller sælgers ordrebekræftelse. Købers evt. indkøbsbetingelser finder ikke anvendelse, medmindre de er skriftligt godkendt af sælger.

Tilbud:
Tilbud fra sælger bortfalder, hvis ikke skriftlig accept er kommet frem til sælger inden 14 dage fra tilbuddets datering. Oplyste tilbuds-priser er i danske kroner ekskl. moms, medmindre andet er anført.

Annullering og ændringer:
Annullering eller ændring af en ordre kan alene ske efter skriftlig godkendelse fra sælger. Såfremt sælger accepterer helt eller delvist at annullere en ordre, skal køber erstatte sælgers evt. meromkostninger og tab, dog minimum 15 % af den aftalte købesum ekskl. moms.

Leveringssted:
Medmindre andet er aftalt, er leveringsstedet sælgers forretningssted. Hvis sælger skal levere, faktureres efter regning for vente- eller forøget aflæsningstid som følge af købers forhold.

Leveringstidspunkt – force majeure mv.:
Skal sælger levere, sker leverancen uden ansvar for sælger for forsinkelse som følge force majeure og andre forhold uden for sælgers kontrol, f.eks. manglende eller mangelfulde leverancer fra sælgers underleverandører, forsinket transport m.v.. Forsinkelse som følge heraf udskyder leveringstidspunktet for sælger tilsvarende og er ikke misligholdelse, medmindre sælger kunne forudse
forholdets ind-flydelse på tidspunktet for aftalens indgåelse.

Ved forsinkelse som følge af andre forhold, kan køber alene gøre misligholdelsesbeføjelser gældende, hvis forsinkelsen er væsentlig.

Væsentlig forsinkelse foreligger tidligst, når der er forløbet 14 dage efter købers skriftlige påkrav om levering. Såfremt der ikke kan leveres i rette tid eller må forsinkelse anses for overvejende sandsynlig, skal sælger uden ugrundet ophold orientere køber derom og om muligt oplyse om, hvornår levering da kan forventes.

Forbehold for forsinkelser og prisstigninger:
Der tages forbehold for forsinkelser og prisstigninger på markedet relateret til generelle stigninger i råvarepriser, løn, krig, pandemi og andet uforudset som måtte ske i tiden fra sælgers ordrebekræftelse til udstyrets endelige levering. Eventuelle prisstigninger vil blive videre faktureret til køber 1:1.

Fordringshavermora:
Såfremt levering på grund af købers forhold udsættes i forhold til en evt. aftalt leveringsdato, er sælger berettiget til at fremsende faktura, som var levering sket til aftaletidspunktet.

Ejendomsforbehold:
Ejendomsretten til det solgte forbliver hos sælger indtil hele købesummen med renter og omkostninger er betalt.

Reservedele:
Betalingsbetingelser er netto kontant senest ved levering medmindre andet er skriftligt aftalt med sælger.

Maskiner:
Ved køb af maskiner erlægges der en udbetaling på 20 % af købesummen senest 7 dage efter ordrebekræftelsen er modtaget og godkendt af køber.

Senest ved levering af maskine skal de sidste 80 % af købesummen være erlagt..

Ved betaling efter forfaldsdagen tilskrives renter af den til enhver tid værende restgæld med 1,5 % pr. påbegyndt måned.
Tilskrevne renter tillægges den til enhver tid værende hovedstol. Betaling kan alene ske med frigørende virkning direkte til sælger.

Der henvises til at køber eller lejer er forpligtet til at følge brugsanvisninger, manualer, kataloger og brochurer, eller andre skriftelige eller mundtlige instrukser fra sælger, og eller selv at indhente de fornødne oplysninger om brug af korrekte smøremidler, olier og brændstof, og om anvendelse og vedligehold af det købte / lejede.

Garanti – betingelser, værneting og lovvalg, er for alle solgte nye maskiner og udstyr, den som producenten af maskinen eller udstyret gør gældende og det er købers pligt at sætte sig grundigt ind i og forstå disse.

Reklamation maskiner, udstyr og reservedele:
Købers reklamation som følge af forsinket eller mangelfuld levering skal ske straks og senest være kommet frem til sælger 8 dage efter købers modtagelse af varen. Såfremt der reklameres efter denne frist, er køber afskåret fra at påberåbe sig misligholdelsen.
Ved købers reklamation skal sælger inden rimelig frist udbedre eller afvise, og for reservedele omlevere eller afvise reklamationen.

Mangler ved reservedele:
Ved mangelfuld levering har sælger ret til at foretage omlevering. Omkostninger forbundet med afmontering af mangelfulde dele er sælger uvedkommende.

Produktansvar:
Sælger er alene ansvarlig for skader forvoldt af det solgte, hvis skaden skyldes sælgers grove uagtsomhed.

Erstatning – forsinkelse eller mangler:
Sælger kan ikke gøres ansvarlig og hæfter aldrig for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab, der måtte opstå ved sælgers misligholdelse som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte.

Erstatningskrav mod sælger for købers direkte tab kan ikke overstige fakturabeløbet ekskl. moms for den pågældende ordre.
Tilsvarende gælder for sælgers ansvar som følge af skader forvoldt af det solgte.

Værneting og lovvalg:
Tvister mellem sælger og køber afgøres efter dansk ret med undtagelse af lovvalgsreglerne ved retten i den retskreds, hvor sælger har sit forretningssted eller ved værneting efter sælgers valg.